Wat betekent de overbruggingswet box III voor jou?

De overbruggingswet box III zorgt vanaf 1 januari 2023 voor een gewijzigde box III-heffing in aanloop naar het nieuwe stelsel in 2026.

 

De heffing in box III wordt vanaf 1 januari 2023 gebaseerd op de werkelijke samenstelling van je vermogen. Hiervoor zal het vermogen worden onderverdeeld in 3 categorieën;

  • banktegoeden*
  • schulden
  • overige bezittingen

waarbij voor iedere categorie een apart forfaitair rendementspercentage wordt bepaald.

 

De forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën ” banktegoeden” en “schulden” worden pas na afloop van het kalenderjaar definitief vastgesteld. Het kabinet geeft aan dat op deze manier het werkelijk in een kalenderjaar behaalde rendement zo goed mogelijk benaderd wordt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is nu alleen het veronderstelde rendement over de werkelijke verdeling van het vermogen nog forfaitair vastgesteld.  Dit betekent dat alle box III bezittingen (bijv. vorderingen, aandelen, obligaties en vastgoed (m.u.v. eigen woning) die niet vallen binnen de definitie van deposito die geen schulden zijn, als “overige bezittingen” worden aangemerkt. De enige uitzondering hierop is contant geld.

 

Voorlopige berekeningen maken duidelijk dat naarmate het werkelijk rendement voor de overige bezittingen meer afwijkt van het forfaitair rendement, de overbruggingswet box III tot een onevenredig zware heffing over het vermogen zal leiden.

 

Wat betekent dit voor jullie? Laat het je uitleggen door een van onze adviseurs.

 

*  voor de definitie van banktegoeden wordt aangesloten bij het begrip “deposito” art. 1.1 Wft.

Deposito: een tegoed dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit en dat een bank onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen met inbegrip van termijndeposito en een spaardeposito.

Andere interessante blogs

Worden wij fiscaal partner?

Afhankelijk van jullie keuzes ontstaat er van rechtswege wel of geen fiscaal partnerschap. Wat houdt precies het fiscaal partnerschap in? Het wel of niet ontstaan

Lees artikel